Szerződéskötést megelőző tájékoztatás fogyasztók részére

1. Tájékoztatjuk, hogy a www.integralzrt.hu és www.integralzrt.eu weboldalakon üzemelő webshopból történő rendelés esetén Ön az INTEGRÁL Élelmiszeripari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (továbbiakban: szolgáltató) köt szerződést.

A szolgáltató adatai:

 székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Szalay Gyula park 1. fszt. 1.

 cégjegyzékszám: 03-10-100380

 adószám: 13984614-2-03

 telefonszám: +36 76 561 002

 e-mail: feldolgozo@integralzrt.eu

2. A webshopról a szolgáltató által gyártott élelmiszerek, valamint a szolgáltató kiskereskedelmi tevékenységének élelmiszer és iparcikk termékei rendelhetők meg.

A webshopban elérhető termékeknél minden esetben termékleírás olvasható, amely tartalmazza a termék jellemzőit. Kérjük, hogy vásárlás előtt e leírást elolvasni szíveskedjenek, kérdés esetén pedig forduljanak munkatársainkhoz bizalommal a fenti elérhetőségek valamelyikén.

3. A webshopon elérhető termékek bruttó (azaz adóval növelt) ára feltüntetésre kerül a webshop felületén. A kiszállítás díjáról az ÁSZF-ben tájékozódhat, amely az alábbi linken érhető el: https://integralzrt.hu/hu/fogyasztoi-tajekoztato-altalanos-szerzodesi-feltetelek

A megrendelés véglegesítése előtt rendszerünk minden esetben feltünteti a termék megvásárlásával felmerülő valamennyi költséget, esetleges kedvezményt tételesen megjelölve.

4. A teljesítés feltételeiről, így különösen a fizetésről, fuvarozásról, teljesítési határidőről, a fogyasztót megillető elállás jogáról, valamint a szolgáltató panaszkezelési módjáról az ÁSZF-ben tájékozódhat, amely a 3. pontban megadott linkről érhető el. Kérdés esetén a fenti elérhetőségek valamelyikén szíveskedjenek munkatársainkhoz fordulni

5. A kellékszavatosságról, termékszavatosságról és jótállásról való tudnivalók:

5/A.

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a szolgáltató hibás teljesítése esetén a szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a szolgáltató költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a szolgáltató adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhíjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

5/B.

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 5/A. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

5/C.

Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén a 151/2003 (IX.22.) Korm. rendelet alapján a szolgáltató jótállásra köteles az e rendelet hatálya alá eső tartós fogyasztási cikkek esetében.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A jótállás időtartama:

a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,

b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

c) 250 000 forint eladási ár felett három év.

A fenti határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.  A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása.

A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti.

A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

Önt az alábbi jogok illetik meg a jótállás keretében:

Önt elsősorban – választása szerint – a termék kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselet értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.

Ha a szolgáltató a kijavítást vagy kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a szolgáltató székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Ha a kormányrendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a szolgáltató részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a szolgáltató köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a szolgáltató köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a kormányrendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, valamint ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a szolgáltató költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a szolgáltató köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a szolgáltató köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény szolgáltató részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - a szolgáltató köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a szolgáltató köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani.

Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a szolgáltató, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a szolgáltató nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 5/A. és az 5/B. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

6. Tájékoztatjuk, hogy esetleges panaszaival megilleti Önt a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulás lehetősége, amennyiben a szolgáltató az Ön panaszát elutasította. Választása szerint a szolgáltató székhelye szerinti békéltető testülethez is fordulhat. A szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület adatai:

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület (székhely: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4., levelezési cím: 6001 Kecskemét, Pf. 228., e-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu, hivatali kapu: eugyintezes@bkmkik.hu, telefonszám: +3676/501-525, 501-532, +36/70-938-4765).

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen ÁSZF a www.integralzrt.hu és www.integralzrt.eu címeken található weboldalon üzemeltetett webshopunkon a vállalati partnereink, valamint fogyasztók (továbbiakban: megrendelő) által leadatott rendelések, a webshop használatának vonatkozásában állapítja meg a felek jogait és kötelezettségeit, szabályozza a regisztrációt, valamint a rendelés leadását követő folyamatokat.

Jelen ÁSZF keretében a webshopon keresztül Baromfifeldolgozó Üzemünk termékeinek, kiskereskedelmi tevékenységünk élelmiszer és iparcikk termékeinek értékesítésre kerül sor.

1.     A szolgáltató adatai

1.1.  A webshopot az INTEGRÁL Élelmiszeripari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: szolgáltató) üzemelteti. Megrendelés esetén a szolgáltató és a megrendelő szerint a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint termékértékesítési szerződés jön létre. A szolgáltató főbb adatai:

székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Szalay Gyula park 1. fszt. 1.

Cégjegyzékszám: 03-10-100380

adószám: 13984614-2-03

telefonszám: +36 76 561 002

e-mail: feldolgozo@integralzrt.eu

2.     Hozzáférés a webshophoz 

2.1.  A webshophoz a megrendelő regisztráció nélkül jogosult hozzáférni, aktív felhasználói fiók hiányában is jogosult megrendelést leadni. A megrendelő dönthet azonban úgy is, hogy felhasználói fiókot hoz létre, azaz regisztrál a webshopba.

2.2.  Amennyiben a megrendelő felhasználói fiókot kíván létrehozni, úgy a regisztráció során a megrendelőnek a következő adatokat kell megadnia: név, e-mail cím, telefonszám, a számlázáshoz kötődő adatokat (számlázási név és cím,) , valamint a szállítási nevet és címet, ha az a számlázási névtől és címtől eltér. Regisztrációkor a megrendelő beállítja a felhasználói fiókhoz tartozó jelszavát.

2.3.  A felhasználói fiókba a megrendelő a regisztrációkor megadott e-mail címével és jelszavával tud belépni. Amennyiben a fiókhoz tartozó jelszavát a megrendelő elfelejtette, úgy a belépési felületen lehetősége van kérelmezni új jelszó létrehozását. Ebben az esetben a megrendelőnek meg kell adnia azt az e-mail címét, amellyel a webshopba regisztrált, és a megadott e-mail címre a rendszer elküldi az ideiglenes belépési kódját. Ezt a kódot javasolt azonnal megváltoztatni belépés után.

2.4.  A megrendelő fokozottan köteles ügyelni arra, hogy regisztrációkor adatait pontosan adja meg. A regisztráció véglegesítése előtt a megrendelő a megadott adatokat ellenőrizheti, és amennyiben szükséges, azokat módosíthatja. A regisztrációkor megadott e-mail címen kívül többi adatát a profiljánál, belépés után később is módosíthatja. A pontatlan adatok beviteléből származó, a megrendelőt hátrányosan érintő jogi, gazdasági vagy egyéb jellegű következményekért a szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A szolgáltató, amennyiben a megrendelő az adatok pontatlanságát jelzi felé, együttműködik a megrendelővel annak érdekében, hogy a szolgáltató adatbázisa pontos és naprakész adatokat tartalmazzon.

2.5.  Amennyiben a felhasználói fiókkal rendelkező megrendelő adataiban változás következik be, úgy azt a megrendelő haladéktalanul köteles a szolgáltató részére az oldalon rendelkezésre álló „adatmódosítás” felhasználói felugró ablakra kattintva módosítani.  A módosítás elmaradása esetén a szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a megrendelőt hátrányosan érő jogi, gazdasági vagy egyéb jellegű következményekért.

2.6.  A webshopon felhasználói fiókon keresztül leadott megrendelések során a rendszer a megrendeléshez automatikusan a regisztrációkor megadott adatokat rendeli hozzá. A megrendelőnek ez esetben is lehetősége van a megrendelés leadása előtt egyedileg módosítani ezen adatokat, azonban e módosítást a rendszer nem tárolja el automatikusan, a tárolt adatmódosításra a felhasználói fiók beállításainál van mód.

2.7.   Felhasználói fiókkal nem rendelkező megrendelők rendelése vagy felhasználói fiókon kívül történő megrendelés esetén a megrendelés szempontjából lényeges adatokat a megrendelés leadásakor kell a megrendelőnek megadnia.

2.8.  A felhasználói fiók létrejötte vagy a webshopban történő böngészés önmagában termékértékesítési szerződést nem hoz létre a felek között.

3.     A megrendelés

3.1.  A megrendelő a webshopon található termékkel összefüggésben a termékre kattintva, az így megjelenő termékleírást tartalmazó oldalon, a „megveszem” gombra kattintva tudja a megrendelés leadását kezdeményezni. Ekkor a termék a kosárba helyeződik. A megrendelő választása szerint folytathatja a böngészést vagy megtekintheti a kosarat, ahol lehetősége lesz a megrendelés véglegesítésére. A böngészés folytatása esetén a megrendelő a weboldalon elhelyezett kosár ikonra kattintva bármikor megtekintheti kosarát, módosíthatja a kosárban elhelyezett termékek körét, mennyiségét.

3.2.  A megrendelő a kosár tartalmának megtekintését, ellenőrzését követően a „tovább a megrendeléshez gombra” tudja megrendelését véglegesíteni, leadni. A kattintást követően a megrendelő átirányításra kerül a megrendelés véglegesítésére szolgáló felületre. Amennyiben a megrendelő felhasználói fiókkal nem rendelkezik, vagy megrendelését felhasználói fiókon kívül adja le, ezen a felületen tudja megadni a megrendeléshez szükséges adatait. Felhasználói fiókkal rendelkező megrendelők esetén a rendszerben tárolt adatok automatikusan betöltésre kerülnek, azonban a megrendelés leadása előtt az adatok egyedi, el nem tárolt módosítására lehetőség van. A megrendelő – függetlenül attól, hogy felhasználói fiókból történik-e a megrendelés – ezen a felületen állíthatja be az általa választott fizetési és szállítási módot, illetve, amennyiben rendelkezik a szolgáltatónál beváltható kuponnal, a kupon kódját is itt van alkalma megadni. E felületen a megrendelő megtekintheti a megrendelés leadása előtt a megrendelés teljes bruttó összegét, amely megrendelt termékek teljes, összesített nettó árából, az ezután fizetendő áfa összegéből, az esetleges kedvezmény összegéből, valamint kiszállítás esetén a szállítási díjból tevődik össze.

3.3.  A megrendelő a megrendelés véglegesítésére szolgáló felületről a megrendelés véglegesítése, leadása előtt a „vissza a kosárra” gombra vagy a kosár ikonra kattintva visszatérhet a kosárhoz, ahol annak tartalmát kívánsága szerint, törölheti, módosíthatja, és ezt követően ismételten visszatérhet a megrendelés véglegesítéséhez a módosított kosártartalom alapján, vagy a kosár tartalmának törlése esetén befejezheti a megrendelést fizetési kötelezettség keletkezése nélkül. A megrendelés véglegesítését a megrendelő bármikor megszakíthatja anélkül, hogy a megrendelés leadásra kerüljön azzal, hogy ha weboldalt bezárja vagy bármely más weboldalon elhelyezett hivatkozásra, ikonra, gombra kattint. A weboldal az általa használt cookie-k segítségével a már kosárba helyezett termékeket megjegyzi, ekként, ha a megrendelő visszatér a weboldalra e termékek rendelését véglegesítheti vagy amennyiben kívánja a kosár tartalmát törölheti, módosíthatja.

3.4.  Amennyiben a megrendelő megrendelésével kapcsolatosan mindent rendben talált – tehát a kosár tartalma akaratával egyezik, a megrendeléssel összefüggő adatokat ellenőrizte és megfelelőnek találta, úgy készpénzes, előre utalásos, bankkártyás  fizetési mód esetén a „megrendelés elküldése” gombra történő kattintással tudja megrendelését leadni, véglegesíteni. Ezt követően a weboldalon a megrendelés módosítására, törlésére a megrendelőnek már nincs lehetősége.

3.5.  Azzal, hogy a megrendelő a 3.4. pontban jelzett „megrendelés leadása” gombra kattint, a megrendelő ajánlatot tesz a szolgáltató felé a megrendelésben foglalt termékek megvásárlására. A megrendelő ajánlati kötöttsége a megrendelés leadásának a szolgáltató rendszerében rögzített időpontjától áll fenn.

3.6.  A megrendelés 3.4. pontban jelzett leadását, véglegesítését követően a megrendelő által megadott e-mail címre a megrendelő a megrendelés befogadásáról a megrendelés leadásának a szolgáltató rendszerében rögzített időpontjától számított 48 órán belül visszaigazoló e-mailt kap. Ezen e-mail tartalmazza a megrendelt termékeket, azok mennyiségét, bruttó egységárát, a megrendelő által választott fizetési módot, a megrendelés teljes bruttó összegét, az esetleges szállítási díjat, az átvétel módját, helyét, valamint a megrendelő adatait, a megrendelés leadásának a szolgáltató rendszerében rögzített időpontját, a megrendelés szolgáltató által generált azonosító számát. Amennyiben a megrendelő a jelen pontban meghatározott időtartamon belül a megrendelés befogadásáról visszaigazoló e-mailt nem kap, úgy ezen időtartam elteltét követően ajánlati kötöttsége megszűnik. Amennyiben a megrendelő a megrendelésről a jelen pontban foglalt időtartamon belül visszaigazolást kap, úgy a megrendelő ajánlati kötöttsége a megrendelés leadásának a szolgáltató rendszerében rögzített időpontjától számított 10 munkanapig áll fenn. Jelen ÁSZF alkalmazásában a hétfőtől szombatig terjedő időszak számít munkanapoknak.

3.7.  A szolgáltató a leadott megrendeléséket a megrendelés visszaigazolását követő legkésőbb 6. munkanapon belül átvételre, illetve kiszállításra előkészíti, és erről a megrendelőt a 3.8. pontban foglaltak szerint tájékoztatja.

3.8.  Az átvehető, illetve a kiszállításra kész megrendelésről a megrendelő az általa megadott e-mail címre értesítő e-mailt kap a 3.7. pontban foglalt határidőben. A felek között ezen e-mail megküldésével jön létre a fizetési kötelezettséget keletkeztető termékértékesítési szerződés.  Ezen e-mail tartalmazza a szerződő felek adatait, a megrendelés szolgáltató által generált számát, a megrendelt termékeket, azok mennyiségét, bruttó egységárát, a megrendelő által választott fizetési módot, a megrendelés teljes bruttó összegét, az esetleges szállítási díjat, előre utalásos fizetési mód vagy bankkártyás fizetési mód esetén a fizetéshez szükséges adatokat. Amennyiben a megrendelő a 4.1. pontban meghatározott módon kívánja átvenni a megrendelést készpénzes fizetés ellenében, úgy a jelen pontban foglalt tájékoztatás tartalmazza az átvétel helyét és címét, az átvétel helyének nyitvatartási idejét, valamint azon időpontot, amikortól a megrendelés az átvétel helyén átvehető.

3.9.  Amennyiben a szolgáltató a megrendelt termékeket nem tudja a leadott rendelésnek megfelelően szolgáltatni, erről a megrendelőt értesíti e-mailen keresztül. A szolgáltató amennyiben ilyen eset fordulna elő, ezen tájékoztatást a megrendelés visszaigazolásától számított 6 munkanapon belül a megrendelő részére megküldi.

3.10. Amennyiben a megrendelés részben sem teljesíthető, úgy ezen tájékoztatás megküldése útján a megrendelés a szolgáltató által egyúttal lemondásra kerül, ez esetben a felek között fizetési kötelezettséget keletkeztető termékértékesítési szerződés nem jön létre.

3.11. Amennyiben a megrendelés részben teljesíthető, úgy a szolgáltató megjelöli, hogy a megrendelést milyen eltérő feltételekkel, értékekkel tudja teljesíteni (hiányosan teljesíthető megrendelés). A megrendelő e-mailben a megrendelését visszavonhatja, vagy nyilatkozhat akként, hogy a szolgáltató tájékoztatása szerinti feltételekkel, értékekkel kéri a megrendelés teljesítését. Ha a megrendelő az e-mailes tájékoztató megküldését követő 3 munkanapon belül a tájékoztatásra érdemben nem reagál, úgy kell tekinteni, hogy megrendelését visszavonja, és ez esetben a felek között fizetési kötelezettséget keletkeztető termékértékesítési szerződés nem jön létre.

3.12. Ha megrendelő a szolgáltató szerinti feltételekkel, értékekkel kéri a megrendelés teljesítését, úgy a megrendelő ezen nyilatkozatának megküldésével jön létre a felek között fizetési kötelezettséget keletkeztető termékértékesítési szerződés. A szolgáltató ez esetben a megrendelő elfogadó nyilatkozatának beérkezését követő három munkanapon belül megküldi a megrendelő részére a 3.8. pontban foglalt tájékoztatást. Amennyiben a szolgáltató ezen tájékoztatást a jelen pontban foglalt határidőn belül a megrendelő részére nem küldi meg, úgy kell tekinteni, hogy a szolgáltató a létrejött termékértékesítési szerződéstől elállt.

3.13. Amennyiben a megrendelő előre utalásos fizetési módot vagy bankkártyás fizetési módot választ, úgy a megrendelés ellenértékének sikeres megfizetéséről e-mailes értesítőt kap, amely tartalmazza a szerződő felek adatait, a megrendelt termékeket, azok bruttó egységárát, a megrendelés teljes bruttó összegét, az esetleges szállítási díjat, valamint az arról szóló tájékoztatást, hogy a megrendelés a 4.1. pontban foglalt átvétel esetén hol és milyen címen, milyen nyitvatartási időben, mikortól vehető át, a 4.2. pontban foglalt kiszállítás esetén pedig az arra vonatkozó információt, hogy a megrendelés kiszállítása mikor várható, és ha a szolgáltató külsős fuvarozót alkalmaz, a külsős fuvarozó adatait, elérhetőségét.

3.14. A szolgáltató 300.000 Ft-ot meghaladó értékű megrendelés esetén kizárólag a gazdálkodó szervezetként leadott megrendeléseket szolgálja ki. Ez esetben a megrendelőnek be kell állítania a rendelési felületen, hogy cégként rendel, valamint meg kell adnia adószámát is, valamint a céges minőségben használt székhelyét, számlázási címét, céges kapcsolattartóját. Ennek elmulasztása esetén a megrendelő a megrendelést visszautasítja.

4.     A megrendelés átvétele, kiszállítása

4.1. A megrendelő a megrendelés átvételével összefüggésben dönthet úgy, hogy a megrendelést élelmiszerek esetén személyesen veszi át a szolgáltató 6100 Kiskunfélegyháza, Csongrádi út 101. szám alatti mintaboltjában, iparcikkek esetén a 6100 Kiskunfélegyháza, Kecskeméti út 173.  szám alatti mezőgazdasági boltjában, vagy rendeléskor megjelölheti, hogy a szolgáltató mely általa kijelölt üzletébe kéri a megrendelés kiszállítását, ahol a megrendelést a kiszállítást követően személyesen átvetheti. Amennyiben a mintabolttól eltérő üzletet átvételi pontként nem jelöli meg a megrendelő, úgy a mintabolt minősül alapesetben átvételi pontnak.

4.2.  A megrendelő az általa megadott névre és címre is kérhet kiszállítást, amennyiben a kiszállítás címe az alábbi települések valamelyikén található:

Budapest, Érd, Dunakeszi, Szigetszentmiklós, Vác, Gödöllő, Budaörs, Szentendre, Gyál, Dunaharaszti, Vecsés, Fót, Veresegyház, Gyömrő, Százhalombatta, Göd, Szigethalom, Pomáz, Dabas, Pécel, Budakeszi, Pilisvörösvár, Biatorbágy, Törökbálint, Maglód, Kistarcsa, Üllő, Isaszeg, Solymár, Budakalász, Halásztelek, Diósd, Tököl, Piliscsaba, Ócsa, Tahitótfalu, Leányfalu, Pilisborosjenő, Pilisszentiván, Pilisszántó, Pilisszentkereszt, Pilisszentlászló,

Kecskemét, Városföld, Helvécia, Ballószög, Katonatelep, Hetényegyháza, Nyárlőrinc, Lakitelek, Lajosmizse, Felsőlajos, Örkény, Táborfalva, Hernád, Dabas, Újhartyán, Inárcs,

Szeged, Kistelek, Balástya, Szatymaz, Sándorfalva, Zsombó, Kiskundorozsma, Algyő.

4.3.  A megrendelő a személyes átvétel esetén a 3.8. pontban vagy a 3.13. pontban megjelölt módon való tájékoztatást követően, az abban foglalt időponttól kezdve a 4.1. pontban megjelölt mintaboltban vagy az általa a megrendeléskor kiválasztott üzletben, nyitvatartási időben veheti át a megrendelt termékeket. Amennyiben a megrendelt termékeket a megrendelő az átvétel megnyílásának napjától számított 3 munkanapon belül nem veszi át, úgy a szolgáltató jogosult napi 3.500 Ft tárolási díjat felszámolni a megrendelő terhére. Amennyiben a megrendelő a 3.8. pontban vagy a 3.13. pontban jelölt tájékoztatás megküldését követő 7 munkanapon túl, írásbeli felszólítás ellenére – a felszólításban megszabott határidőben – nem gondoskodik a megrendelt termékek átvételéről és saját költségen történő elszállításáról, úgy a megrendelt termékeket a szolgáltató jogosult másnak értékesíteni. Ebben az esetben a felek között létrejött termékértékesítési szerződés a megrendelőnek felróható okból meghiúsul.

4.4.  A megrendelő általi személyes átvétel esetén amennyiben a megrendelő a termékek átvételét alapos ok nélkül megtagadja, úgy a 4.3. pontban foglaltak azzal az eltéréssel alkalmazandók, hogy ebben az esetben a szolgáltató az átvétel megtagadását követő naptól jogosult tárolási díjat felszámítani, valamint az átvétel megtagadásának napját követő 7 munkanap elteltét követően jogosult a termékeket másnak értékesíteni, amennyiben írásbeli felszólítás ellenére azokat a megrendelő nem szállította el saját költségén.

4.5.  Amennyiben a megrendelő 4.1. pontban foglaltak szerint kívánja a megrendelést átvenni, a szolgáltató biztosítja, hogy készpénzes fizetés esetén a megrendelés a termékértékesítési szerződés létrejöttét követő 5 munkanapon belül a megrendelő által választott helyen átvehető legyen. Előre utalásos fizetési mód esetén a szolgáltató gondoskodik arról, hogy a megrendelés ellenértékének sikeres megfizetését igazoló e-mail megküldését követő 5 munkanapon belül átvehető legyen a megrendelő által választott helyen. A 4.2. pontban foglalt kiszállítás esetén a szolgáltató gondoskodik arról, hogy a megrendelés ellenértékének sikeres megfizetését igazoló e-mail megküldését követő 5 munkanapon belül a megrendelés első kézbesítési kísérletére sor kerüljön.

4.6.  A szolgáltató a megrendelés szállításához jogosult saját fuvareszközt vagy külsős fuvarozó szolgáltatását igénybe venni. A szolgáltató mindenkor köteles a kiszállítást úgy megszervezni, hogy a kiszállítás a megrendelt termékek minőségét hátrányosan ne befolyásolja, a termékben a szállítás folyamán kár ne keletkezzen, továbbá köteles a fuvarozásra vonatkozó mindenkori jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően eljárni.

4.7.  A szolgáltató, ha a megrendelő a 4.1. pontban foglaltak szerint kéri a megrendelés mintabolttól eltérő üzletbe történő kiszállítását vagy a 4.2. pontban foglalt címre történő kiszállítást, jogosult szállítási díjat felszámítani, függetlenül attól, hogy a kiszállítás saját vagy külsős fuvareszközzel történik-e. A megrendelő a kiszállítás díjáról a megrendelés véglegesítése előtt minden esetben tájékoztatást kap.

A kiszállítás díja valamennyi webshopban forgalmazott termékre nézve, értékhatártól függően az alábbiak szerint alakul:

-        50.000 Ft-ig: 2.900 Ft

-        50.001 Ft-tól – 100.000 Ft-ig: 1.500 Ft

-        100.000 Ft-ot meghaladó rendelés esetén a kiszállítás ingyenes.

4.8.  A termékek megrendelő részére történő kiszolgáltatásakor – mind kiszállítás, mind pedig személyes átvétel esetén – a megrendelő nevében eljáró személy köteles a kiszolgáltatott termékeket szemrevételezéssel ellenőrizni, és az ily módon észlelhető, esetleges kifogásait megtenni, amelyeket a szolgáltató nevében eljáró személy írásban rögzít, és azt mind a szolgáltató, mind a megrendelő aláírásával ellát.

4.9.  Amennyiben címre történő kiszállítás esetén a megrendelő a termékek átvételét alapos ok nélkül megtagadja, úgy a 4.3. pontban foglaltak azzal az eltéréssel alkalmazandók, hogy ebben az esetben a szolgáltató az átvétel megtagadását követő naptól jogosult tárolási díjat felszámítani, valamint az átvétel megtagadásának napját követő 7 munkanap elteltét követően jogosult a termékeket másnak értékesíteni, amennyiben felszólítás ellenére azokat a megrendelő nem szállította el saját költségén.

4.10. A megrendelő alapos okból tagadja meg a termékek átvételét, ha

a kiszállításkor, átvételkor az ellenőrzés során megállapítható, hogy a megrendelő részére nem a megrendelt termékek kerülnek kiadásra, kiszállításra,

a kiszállításkor, átvételkor az ellenőrzés során megállapítható, hogy a termékek vagy azok csomagolása sérültek, a termékek nem megfelelő minőségűek (pl. a termék szavatossági ideje lejárt, vagy a kiszállítás, átvétel időpontjához képest a szavatossági idő egy-két napon belül jár le).

Ebben az esetben a felek kötelesek a átvétel megtagadásának okát írásban rögzíteni, valamint a hibás teljesítésre vonatkozó rendelkezések megfelelően alkalmazandóak.

4.11. A megrendelő 3.13. pontban jelzett tájékoztatás kézhez vételét követően jogosult a kapcsolatot e-mailben vagy telefonon a szolgáltatóval felvenni annak érdekében, hogy ha a 4.2. pontban foglalt szállítási mód esetén az e-mailben megjelölt kiszállítási időpontot megkívánja változtatni.

4.12. Amennyiben a megrendelés első kézbesítése sikertelen – és a sikertelen kézbesítést nem a 4.9. pontban foglalt ok eredményezte –, úgy a szolgáltató kétszer köteles megkísérelni a megrendelés kézbesítését. A sikertelen kézbesítésről a megrendelőt e-mailben tájékoztatni kell, ezen tájékoztatás tartalmazza a következő kézbesítési kísérlet várható időpontját. A megrendelő – a 4.11. pont megfelelő alkalmazásával jogosult egyeztetni a szolgáltatóval a következő kézbesítési kísérlet időpontjáról. Ha a jelen pont alapján előírt valamennyi kézbesítési kísérlet sikertelen, úgy a termékértékesítési szerződés a megrendelőnek felróható okból meghiúsul.

4.13. Amennyiben a megrendelő személyes átvétel esetén a 4.3. pontban foglalt határidőn belül a megrendelést nem veszi át, vagy a megrendelés első kézbesítési kísérlete sikertelen, továbbá, ha a megrendelő a megrendelés átvételét alapos indok nélkül tagadja meg, úgy a kárveszély a megrendelőre száll át.

5.     Az ellenérték teljesítése, az árak feltüntetése, az árváltoztatás joga 

5.1.  A megrendelő jogosult készpénzes fizetés, előre utalásos fizetési mód és bankkártyás fizetési mód között választani a 4.1. pontban megjelölt személyes átvétel esetén. Előre utalásos fizetési móddal és bankkártyás fizetési móddal történő teljesítés esetén a 3.8. pontban jelzett visszaigazoló e-mail tartalmazza a fizetéshez szükséges valamennyi adatot. E fizetési módok esetén a szolgáltató elektronikus számlát állít ki a megrendelő számára, míg készpénzes fizetési mód esetén a megrendelő átvételkor papíralapú számlát kap.

5.2.  A 4.2. pont szerinti címre történő kiszállítás esetén a megrendelő kizárólag csak előre utalással vagy bankkártyával fizetheti meg a megrendelés ellenértékét. Előre utalásos fizetési móddal és bankkártyás fizetési móddal történő teljesítés esetén a 3.8. pontban jelzett visszaigazoló e-mail tartalmazza a fizetéshez szükséges valamennyi adatot. Ez esetben a megrendelés ellenértékéről kiállított számlát a fizetés teljesítését követően szolgáltató elektronikus bocsátja a megrendelő rendelkezésére.

5.3.  Készpénzes fizetés esetén a megrendelés átadására kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha a megrendelő a megrendelés ellenértékét hiánytalanul megfizeti a szolgáltató felé, részletekben történő teljesítésre nincs mód. Készpénzes fizetési mód esetén, amennyiben a megrendelő átvételkor nem tudja teljesíteni a megrendelés ellenértékét, a 4.3. pontban foglalt rendelkezést értelemszerűen alkalmazni kell.

5.4.  Előre utalásos fizetési mód és bankkártyás fizetési mód esetén a megrendelés átadására, illetve kiszállítására kizárólag abban az esetben kerül sor, ha a megrendelés ellenértéke hiánytalanul megfizetésre kerül, részletekben történő teljesítésre nincs mód. Előre utalásos és bankkártyás fizetési mód esetén, amennyiben a 3.8. pontban jelzett e-mail megküldésétől számított 8 napon belül az ellenérték nem kerül hiánytalanul kiegyenlítésre, úgy az akként minősül, hogy a megrendelő a termékértékesítési szerződéstől eláll, és a megrendelés törlésre kerül.

5.5.  A szolgáltató a bankkártyás fizetést az OTP Mobil Kft. (székhely: 1143 Budapest, Hungária körút 17-19., cégjegyzékszám: 01-09-174466) Simplepay rendszerén keresztül biztosítja, az online, linkes bankkártyás fizetés lehetővé tételével. Ebben az esetben a fizetéshez szükséges linket a szolgáltató a 3.8. és 3.13. pontokban foglalt e-mailben küldi meg a megrendelő részére.

5.6.  A szolgáltató a webshopban köteles feltüntetni a termékek nettó és bruttó egységárát. A szolgáltató a webshopban regisztrált felhasználói fiókkal rendelkező megrendelők regisztráció során megadott e-mail címére jogosult a webshopos rendelés során beváltható, kedvezményt tartalmazó online kupont küldeni. A szolgáltató választása szerint jogosult meghatározni, hogy a kupon meghatározott termékre, termékekre vagy valamennyi webshopon értékesített termékre felhasználható-e, jogosult továbbá megjelölni a kupon érvényességi idejét. A már kiküldött kuponokat a szolgáltató nem jogosult visszavonni, érvényteleníteni.

5.7.  A szolgáltató jogosult kedvezményt biztosítani a megrendelő által leadott rendelések tekintetében. A rendszer az adott rendelésre vonatkozó kedvezményt minden esetben feltünteti a rendelésért fizetendő ellenértékre vonatkozó információk között.

5.8.  A hibásan feltüntetett árból fakadó következményeket a szolgáltató köteles viselni.

5.9.  A megrendelő jogosult egyoldalúan megváltoztatni az értékesített termékek árát, az 5.6. pontban meghatározott kedvezmények mértékét, azzal, hogy az árváltoztatás, kedvezmény mértékének változása a már véglegesített, leadott megrendelésekben foglalt, rögzített árakra nincs kihatással.

6.     Hibás teljesítés

6.1.  A megrendelő kellékszavatossági igényét olyan hibák esetén, amelyeket a termékek átadásakor vagy kiszolgáltatásakor a termékek ellenőrzése útján észlelhetett, jegyzőkönyv felvételével köteles bejelenteni. A bejelentésben pontosan le kell írni az észlelt hibát, a hiba észlelésének pontos idejét, az érintett rendelés számát.

6.2.  Az átadáskor vagy kiszolgáltatáskor nem észlelhető hibák esetén a kellékszavatossági igényét a megrendelő írásban jelentheti be a szolgáltató felé. A megrendelő a hibát késedelem nélkül köteles a szolgáltatónak bejelenteni. A bejelentésben pontosan le kell írni az észlelt hibát, a hiba észlelésének pontos idejét, az érintett rendelés számát.

6.3.  A szolgáltató a megrendelő kellékszavatossági igényét a jegyzőkönyv elkészítését, bejelentés kézhezvételét követő 3 napon belül megvizsgálja, és írásban tájékoztatja a megrendelőt arról, hogy igényét alaposnak találta-e. A szolgáltatónak a válaszában döntését indokolnia kell.

6.4.  A megrendelő a hibás termékek vonatkozásában kellékszavatossági igényként kicserélést igényelhet, vagy az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a Ptk. 6:159. § (4) bekezdés szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

7.     A fogyasztókra vonatkozó egyes rendelkezések

7.1.  Jelen ÁSZF alkalmazásában azon megrendelők, akik a szakmájukon, önálló foglalkozásukon vagy üzleti tevékenységük körén kívül eljáró természetes személyek, fogyasztónak minősülnek.

7.2.  A jelen ÁSZF keretében létrejött, fogyasztóval kötött termékértékesítési szerződés a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 4. § 10. pontja értelmében távollévők között kötött szerződésnek minősül.

7.3.  A fogyasztót a távollévők között kötött szerződések esetén a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése alapján elállási jog illeti meg. A fogyasztó ezen elállási jogát a jelen ÁSZF vonatkozásában – figyelemmel a már hivatkozott kormányrendelet 20. § (2) bekezdés a) pont aa) pontjára – a megrendelt termékeknek a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja. A szolgáltató a jelen ÁSZF vonatkozásában az egy megrendeléshez tartozó termékeket egy terméknek tekinti az átvétel szempontjából, tekintettel arra, hogy a megrendeléshez tartozó valamennyi termék egyszerre kerül a fogyasztó részére átadásra, kiszállításra.

7.4.  A 7.4. pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy elállási jogát a felek közötti termékértékesítési szerződés létrejöttének (azaz megkötésének) napja és a megrendelés átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja, azaz a fogyasztó jogosult a szerződéstől a termékek átvételét megelőzően is elállni.

7.5.  A fogyasztó a 7.3. és 7.4. pontban foglalt elállási jogát az egy megrendelésben foglalt termékek esetében valamennyi termék esetében egyszerre gyakorolhatja elállási jogát, e jogot termékenként nem jogosult gyakorolni.

7.6.  Fogyasztónak minősülő megrendelő esetén a megrendelőt a termékértékesítési szerződés létrejötte előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttségét megszünteti. A fogyasztó ajánlatát a megrendelésben foglalt valamennyi termékre vonatkozóan jogosult visszavonni, ajánlatát termékenként nem vonhatja vissza.

7.7.  A webshopon keresztül értékesített élelmiszerek esetén nem illeti meg a fogyasztót az elállás joga a romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termékek (azaz nem tartós élelmiszerek), illetve olyan zárt csomagolású termékek tekintetében, amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhetők vissza (45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés d) és e) pont). A szolgáltató által a webshopon keresztül értékesített élelmiszerek mindegyike zárt csomagolással rendelkeznek, és természetükből adódóan a csomagolás felbontása után nem vissza küldhető termékeknek minősülnek, ekként termékeinek felbontását követően a szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni a fogyasztó elállását. Élelmiszerek esetén a weboldalon minden esetben feltüntetésre kerül, hogy az adott élelmiszer tartós vagy nem tartós élelmiszernek minősül.

7.8.  A fogyasztó elállási jogát a zárójelben szereplő linkről (https://integralzrt.hu/hu/rolunk/letoltheto-dokumentumok) elérhető nyilatkozatminta vagy egyértelmű, elállási szándékát kifejező nyilatkozata alapján gyakorolhatja. Utóbbi nyilatkozat esetében a fogyasztónak meg kell jelölnie a rendelésszám megadásával, hogy mely szerződéstől kíván elállni, továbbá nyilatkozatában fel kell tüntetnie a megrendelésben foglalt termékeket, a szerződéskötés vagy a termékek átvételének időpontját, nevét és címét is.

7.9.  A fogyasztó vételi ajánlatát egyértelmű nyilatkozatával vonhatja vissza, a nyilatkozatban a fogyasztónak meg kell jelölnie a rendelésszám megadásával, hogy mely vételi ajánlatát kívánja visszavonni, továbbá nyilatkozatában fel kell tüntetnie nevét és címét is.

7.10. A fogyasztó a 7.8. és 7.9. pontban foglalt nyilatkozatait postai úton, az 1.1. pont a. alpontban megjelölt címre vagy e-mailben az 1.1. pont e. alpontban megjelölt címre köteles eljuttatni. A szolgáltató a fogyasztó ezen nyilatkozatait akkor köteles elfogadni, ha a nyilatkozatok a jelen pontban foglalt módon kerülnek a szolgáltató részére megküldésre. A fogyasztó elállási nyilatkozatát megküldheti a 7.11. pontban megjelölt visszaküldési címre az elállással érintett termék visszaküldésével egyidejűleg, illetve, ha az elállással érintett terméket személyes adja át a szolgáltató részére, úgy írásbeli elállási nyilatkozatát ekkor is közölheti a szolgáltatóval.

7.11. Ha a fogyasztó a megrendelésben foglalt termékeket átvette és elállási jogát gyakorolta, úgy köteles a megrendelésben foglalt termékeket legkésőbb az elállás közlésétől (tehát a postára adás napjától vagy az e-mail küldésének napjától) számított tizennégy napon belül a szolgáltató részére visszaküldeni. Az elállással érintett termékeket élelmiszerek esetén a fogyasztó a 6100 Kiskunfélegyháza, Csongrádi út 101. címre, míg iparcikkek esetén a 6100 Kiskunfélegyháza, Kecskeméti út 173.  címre köteles visszaküldeni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a jelen pontban foglalt határidő lejárta előtt elküldi. A fogyasztó az elállással érintett termékeket a szolgáltató a fenti címen található mintabolt üzlethelyiségében személyesen is átadhatja, nyitvatartási időben.

7.12. A személyesen visszaszállított termékek átadásakor a szolgáltató írásbeli igazolást ad a termékek átvételéről, valamint az elállási nyilatkozat átvételéről is, amennyiben azt a termékek visszaszállításakor közli a fogyasztó a szolgáltatóval. Az igazolás tartalmazza a szerződő felek nevét és címét, a rendelés számát, valamint az elállással érintett termékek felsorolását, rögzíti továbbá a termékek visszaszállításának, az elállási nyilatkozat közlésének időpontját.

7.13. Az elállással érintett termékek visszaküldésének közvetlen költségét (postázással felmerült költségek, útiköltség) a fogyasztó viseli.

7.14. A szolgáltató az ellásról történő tudomásszerzéstől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket. Abban az esetben, ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választja, a szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltséget.

7.15. Termékértékesítési szerződés esetén a szolgáltató jogosult mindaddig visszatartani a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, amíg a fogyasztó az elállással érintett termékeket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizárón nem igazolta, hogy azt visszaküldte. A két időpont közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

7.16. Fogyasztónak minősülő megrendelő esetén a megrendelő a termék hibája esetén jogosult arra, hogy a Ptk. 6:168. § - 6:170. §-ai szerinti termékszavatossági igényt érvényesítsen a gyártóval szemben. Gyártónak a termék előállítója és forgalmazója minősül. A fogyasztó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

7.17. Fogyasztónak minősülő megrendelő esetén a szolgáltató jótállást kizárólag a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott tartós fogyasztási cikkekre vállal. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan a fogyasztó nem érvényesíthet, egyébként a jótállásból fakadó jogok a kellékszavatossági és termékszavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik a fogyasztót.

8.     A szolgáltató által előállított termékekre vonatkozó egyes rendelkezések

8.1.  A szolgáltató által előállított terméknek minősül mindazon termék, amelyen gyártóként a szolgáltató került feltüntetésre.

8.2.  A szolgáltató által előállított terméket a vállalkozásnak minősülő fogyasztó üzleti tevékenysége keretében jogosult továbbértékesíteni, azzal, hogy a szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli a továbbértékesítés eredményességével összefüggésben, a megrendelő a továbbértékesítést saját nevében és kockázatára végzi.

8.3.  A szolgáltató és a vállalkozásnak minősülő, továbbértékesítő megrendelő között nem jön létre kizárólagos forgalmazásra, továbbértékesítésre irányuló jogviszony, a szolgáltató jogosult az általa előállított termékeket más vállalkozásnak minősülő megrendelőnek is értékesíteni.

8.4.  A vállalkozásnak minősülő megrendelő nem jogosult a továbbértékesítendő termék csomagolását, külalakját, jelzéseit, bármilyen jellegű külső és belső tulajdonságát megváltoztatni, azt kizárólag eredeti formájában, tulajdonságaival, megjelenésével jogosult továbbértékesíteni. A megrendelő mindenkor köteles biztosítani azt, hogy a szolgáltató gyártói, forgalmazói minősége, valamint a szolgáltató védjegyei, márkajelzései, kereskedelmi nevei, egyéb árujelzői a terméken, a termék csomagolásán jól felismerhető maradjon.

8.5.  Vállalkozásnak minősülő megrendelő esetén a szolgáltató jogosult információt kérni a megrendelőtől arra nézve, hogy az általa előállított termékek vonatkozásában a megrendelő továbbértékesítési tevékenységet végez-e, és ha végez, úgy a szolgáltató az általa előállított termékek szolgáltató által megjelölt időszakra vonatkozó értékesítési darabszámát, a továbbértékesítés földrajzi megoszlását termékenkénti bontásban jogosult írásban bekérni a megrendelőtől. A megrendelő ezen információkat köteles a szolgáltató rendelkezésére bocsátani az erre irányuló írásbeli kérelem kézhezvételét követő 30 munkanapon belül.

8.6.  A vállalkozásnak minősülő megrendelő köteles a szolgáltató által előállított termékek jóhírnevét megóvni, olyan üzleti gyakorlatot folytatni, amely e termékek, valamint a szolgáltató jóhírnevét nem károsítják.

8.7.  A termék továbbértékesítése során a vállalkozásnak minősülő megrendelő köteles olyan körülményeket kialakítani, amely biztosítja a továbbértékesíteni kívánt termékek minőségének megőrzését, szakszerű tárolását, szállítását. A szolgáltató az általa előállított termékek továbbértékesítésével kapcsolatban utasítási joggal rendelkezik.

8.8.  A vállalkozásnak minősülő megrendelő továbbértékesítési tevékenységével összefüggésben jogosult tájékoztatást kérni a szolgáltatótól a termékre vonatkozó reklámokról, és amennyiben ilyen reklám rendelkezésre áll, jogosult kérni a szolgáltatót, hogy külön szerződésben foglaltak szerint a termékre vonatkozó reklámokat részére átadja.

8.9.  Jelen szerződés alkalmazásában vállalkozásnak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.

9.     A szellemi tulajdonjogra vonatkozó rendelkezések

9.1.  Jelen szerződés alkalmazásában szellemi tulajdonnak minősül különösen, de nem kizárólagosan a szabadalom, a használati mintaoltalom, a védjegy, a kereskedelmi név, cégnév, bármilyen jellegű megjelölés, a domainnév, a védett ismeret (know-how), a szolgáltató weboldalain megjelenő képek, szövegek, cikkek).

9.2.  A jelen ÁSZF alapján létrejött termékértékesítési szerződés – akár fogyasztónak, akár vállalkozásnak minősül a megrendelő – semmilyen módon nem eredményezi a szolgáltató szellemi tulajdonának megrendelőre történő átszállását, továbbá semmilyen módon nem jogosítja fel a megrendelőt a szolgáltató szellemi tulajdonának hasznosítására, használatára.

9.3.  A használati tilalom alól kivételt képez a 8.9. pontban foglalt továbbértékesítés esete. A 8.9. pontban foglalt továbbértékesítés esetén a vállalkozásnak minősülő megrendelő kizárólag a továbbértékesítési tevékenységhez feltétlenül szükséges mértékben használhatja a szolgáltató szellemi tulajdonát. A vállalkozásnak minősülő megrendelő azonban ez esetben sem folytathat üzleti tevékenységet olyan cégnév, kereskedelmi név, védjegy, domainnév, bármilyen jellegű megjelölés alatt, amely azonos a szolgáltató szellemi tulajdonával vagy arra megtévesztésre alkalmas módon hasonlít, vagy alkalmas arra, hogy azt a látszatot keltse, hogy a megrendelő a szolgáltatóval azonos személy, illetőleg egy vállalatcsoportba tartozik vagy a megrendelő és a szolgáltató egymással kapcsolt vállalkozásnak minősül.

10.  Elállás a szerződéstől, a szerződés meghiúsulása

10.1. A felek között létrejött termékértékesítési szerződés a 3.12. és az 5.4. pontban foglalt esetekben elállással megszűnik. Ez esetben a felek egymással szemben semmilyen igényt nem jogosultak érvényesíteni. Ezen túlmenően a felek a létrejött szerződéstől kizárólag a Ptk. 6:140. §-ában, 6:154. §-ában foglaltak, valamint a kellékszavatosságra vonatkozó szabályok szerint állhatnak el.

10.2. Az 5.4. pontban foglalt esetben, ha a megrendelő részben teljesítette a megrendelés ellenértékét, úgy a teljesített részt a szolgáltató a szerződés megszűnésétől számított 15 napon belül visszatéríti a megrendelő részére.

10.3. A 10.1. pontban foglalt rendelkezés nem érinti a fogyasztónak minősülő megrendelő 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletben foglalt elállási jogának gyakorlását.

10.4. A 4.3., 4.9. és 4.12. pontokban foglalt esetekben a felek között létrejött termékértékesítési szerződés a megrendelőnek felróható okból meghiúsul, és ezáltal megszűnik. Ez esetben meghiúsulási kötbérként a megrendelés szállítási díjjal csökkentett bruttó összege 50%-ára a szolgáltató igényt tarthat. Amennyiben a megrendelő a megrendelés – adott esetben – szállítási díjat is tartalmazó ellenértékét megfizette, úgy a szolgáltató a megfizetett ellenérték meghiúsulási kötbérrel, tárolási díjjal és szállítási díjjal csökkentett összegét a szerződés meghiúsulásától számított 15 napon belül visszatéríti a megrendelő részére. Amennyiben a megrendelő a szállítási díjat tartalmazó ellenérték összegét részben fizette meg vagy egyáltalán nem fizette meg, úgy a szolgáltató jogosult a meghiúsulási kötbér, tárolási díj megfizetése, valamint szállítási díj megfizetése iránti igényét jogi úton érvényesíteni a megrendelővel szemben, azzal, hogy a megrendelő részteljesítése esetén a ténylegesen teljesített ellenértékkel nem fedezett igényeket jogosult követelni a szolgáltató. Részteljesítés esetén a teljesített ellenértéket először a meghiúsulási kötbérre, majd a tárolási díjra, végül pedig a szállítási díjra kell elszámolni.

11.  Az ÁSZF közzététele, módosítása

11.1. A szolgáltató a mindenkor hatályos ÁSZF-et köteles a webshopon közzétenni. A szolgáltató köteles gondoskodni arról is, hogy a megrendelő számára az ÁSZF korábban hatályban volt változatai is elérhetők legyenek a webshopon keresztül. A közzétett ÁSZF, valamint a korábban hatályos ÁSZF szabályzatok a webshopból nem szerkeszthető formátumban egyben le is tölthetők.

11.2. Jelen ÁSZF-et a szolgáltató egyoldalúan jogosult módosítani.

11.3. Az ÁSZF módosításáról a webshopon történő közzététel útján a módosítás hatályba lépését megelőző 30. napig tájékoztatást kell közzétenni. E tájékoztatás a közzétételtől számított 15 napig kell, hogy elérhető maradjon. A tájékoztatásban meg kell jelölni, hogy az ÁSZF mely pontjai és milyen tartalommal kerülnek módosításra, valamint ismertetni kell a módosult rendelkezések hatályba lépésének napját.

12.  Írásbeliség

12.1. A felek a jelen ÁSZF-el, illetőleg a megrendelésekkel kapcsolatos nyilatkozataikat írásban, ajánlott vagy tértivevényes levél útján kötelesek megtenni. Jelen ÁSZF alkalmazásában az e-mailes közlés is írásbeli közlésnek minősül, amennyiben a közlés szolgáltató jelen ÁSZF-ben történő e-mail címe, valamint a megrendelő regisztrációkor megadott e-mail címe között zajlik.

12.2. Ajánlott és tértivevényes levelek esetén a „nem kereste”, „ismeretlen helyre költözött” vagy más, sikertelen kézbesítést jelentő postai jelzés esetén a küldeményt a feladásától számított ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni. A felek által küldött e-maileket a megküldést követő napon kézbesítettnek kell tekinteni.

13.  Jogviták rendezése

13.1. A felek a felmerült jogvitáikat elsődlegesen egyeztetés útján kísérlik meg rendezni.

13.2. A megrendelők panaszaikkal az 1.1. pont a. alpontjában megjelölt postacímre küldött vagy az 1.1. pont e. pontjában foglalt e-mail címre írt megkeresésekkel fordulhatnak. Fogyasztónak minősülő megrendelők panaszt személyesen vagy telefonon is jogosultak tenni. Személyes szóbeli panaszát a fogyasztónak minősülő megrendelő élelmiszerek esetén a 6100 Kiskunfélegyháza, Csongrádi út 101.  szám alatti, míg iparcikkek esetén a 6100 Kiskunfélegyháza, Kecskeméti út 173.  szám alatti üzlethelyiségben jogosult megtenni, telefonos úton közölt szóbeli panaszát pedig az 1.1. pont d. alpontjában rögzített telefonszámon jogosult a szolgáltatóval közölni.

A fogyasztó szóbeli vagy telefonos panaszát a szolgáltató panaszfelvételi jegyzőkönyvben rögzíti. Szóbeli panasz esetén a jegyzőkönyvből egy eredeti példányt átad a fogyasztó részére. Ha a fogyasztó a jegyzőkönyv aláírását megtagadja és a jegyzőkönyvet nem veszi át, a szolgáltató a jegyzőkönyvet a panasz megtételétől számított 15 napon belül postázza a fogyasztó részére. Telefonos panasz tétele esetén a szolgáltató a jegyzőkönyvet 15 napon belül a fogyasztó nyilatkozata szerint e-mailben vagy postai úton megküldi a fogyasztó részére.

13.3. A szolgáltató a panaszok érdemi kivizsgálásának eredményéről a panasz beérkezésétől számított harminc napon belül nyújt tájékoztatást a megrendelők részére. Fogyasztónak minősülő megrendelő panaszának elutasítása esetén a szolgáltató köteles indokát adni arra, hogy a panasz miért került elutasításra.

13.4. A fogyasztónak minősülő megrendelő panaszának elutasítása esetén a megrendelő jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testülethez. A fogyasztó választása szerint fordulhat a szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testülethez is, amely a szolgáltató esetében a Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület (székhely: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4., levelezési cím: 6001 Kecskemét, Pf. 228., e-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu, hivatali kapu: eugyintezes@bkmkik.hu, telefonszám: +3676/501-525, 501-532, +36/70-938-4765).

13.5. A fogyasztónak minősülő megrendelő belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg.

13.6. A felek felmerülő jogvitáira nézve a magyar bíróságok rendelkeznek joghatósággal és a jogvitákra a magyar jog alkalmazandó. Fogyasztónak nem minősülő megrendelők esetében a felek vagyonjogi ügyek tekintetében felmerülő jogvitáira elsőfokon a járásbírósági hatáskörbe tartozó ügyek esetén a Kiskunfélegyházi Járásbíróság, a törvényszék hatáskörébe tartozó ügyek esetében a Kecskeméti Törvényszék illetékes.

14.  Záró rendelkezések

14.1. A jelen ÁSZF 2021. március 31. napjától lép hatályba, és visszavonásáig vagy módosításáig marad hatályban.

14.2. A szolgáltató Magyarországon bejegyzett jogi személy, és mint ilyen korlátozás nélkül szerezhet jogokat és kötelezettségeket, szerződéskötési képességében semmilyen módon korlátozva nincs, harmadik személyek jóváhagyásától mentesen járhat el saját ügyei vonatkozásában.

14.3. A megrendelő szavatolja, hogy jogokat és kötelességeket korlátozás nélkül szerezhet, szerződéskötési képessége semmilyen módon nem szenved korlátozást, továbbá, hogy saját ügyei vonatkozásában harmadik személyek jóváhagyásától mentesen járhat el.

14.4. A megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a jelen szerződési feltételek a Ptk. szerinti általános szerződési feltételeknek minősülnek, azaz olyan szerződési feltételek, amelyet a szolgáltató több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre meghatározott, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg.

14.5. A jelen ÁSZF magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A jelen ÁSZF alapján a felek között létrejövő termékértékesítési szerződés írásbeli szerződésnek minősül. A megrendelő által leadott megrendelések, valamint az ahhoz tartozó szállítólevelek, számlák a szolgáltató által visszaolvasható módon tárolásra kerülnek.

14.6. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. rendelkezései az irányadók.

© Web: